Informatie over gegevensbescherming

Geachte klant,

aan de hand van de volgende communicatie wensen wij u een overzicht te verschaffen over de verwerking van uw persoonsgegevens via en uw rechten uit de voorschriften inzake het gegevensbeschermingsrecht.

Gegevensbescherming is daarbij voor ons vanzelfsprekend. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons bijzonder na aan het hart. Wij verplichten ons ertoe, om de door u ter beschikking gestelde informatie steeds met de grootste zorgvuldigheid en met grote verantwoordelijkheidszin te behandelen. Dit geldt ook en in het bijzonder bij een samenwerking met derde partijen.

Wij wensen dat u weet, wanneer wij welke gegevens verkrijgen en hoe wij ze nadien gebruiken. Hierbij leven wij de wettelijke voorschriften inzake de gegevensbescherming na, in het bijzonder de Europese verordening gegevensbescherming (GDPR).

Persoonlijke gegevens die u hier aan ons meedeelt, worden door ons verantwoord behandeld en uitsluitend voor de door u gewenste doeleinden ingezet.

Hieronder vindt u de richtlijnen, relevante informatie en onder welke voorwaarden uw gegevens mogen worden gebruikt:

1.        Naam en adres van de verantwoordelijke / toezichthouder gegevensbescherming

2.        Welke soorten persoonsgegevens worden gebruikt? 

3.       
Voor welke doeleinden en op welke rechtsbasis vindt de verwerking plaats? 

4.        Waar halen wij uw persoonsgegevens vandaan?
 
5.        Worden mijn persoonsgegevens tegenover andere ontvangers openbaar gemaakt?
 
6.        Voor welke duur worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 
7.        Welke rechten heb ik betreffende de verwerking van mijn persoonsgegevens?

 

 1.        Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en bij wie kan ik met mijn vragen terecht?

Contacteer de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Stadtwerke Osnabrück AG
Alte Poststraße 9
D- 49074 Osnabrück
Tel: +49 (0)541 2002 0
Fax: +49 (0)541 2002 3100
E-Mail: info@swo.de 
Website: www.stadtwerke-osnabrueck.de 

Contacteer de toezichthouder gegevensbescherming:  

Stadtwerke Osnabrück AG
Datenschutzbeauftragte/r
Alte Poststraße 9
D- 49074 Osnabrück
E-Mail: datenschutz@swo.de


2.       
Welke soorten persoonsgegevens worden gebruikt?

Afhankelijk van de bestaande klanten-/contractuele relatie verwerken wij de volgende categorieën van uw persoonsgegevens:

 • Contactgegevens (Bijv. Naam, adres, emailadres, telefoonnummer),
 • Contractgegevens van de BadenCard-abonnementen (Bijv. Basisgegevens, kredietgegevens en gebruiksgegevens) 
 • Contractgegevens voor de online-shop van de baden (Bijv. Basisgegevens, verkoopgegevens) 
 • Contractgegevens bij de cursusmanager (Bijv. Basisgegevens, geboekte cursussen)
 • Betalings- en facturatiegegevens (Bijv. Bankgegevens) 
 • Logging van klantencontacten met de Stad Osnabrück AG
   

3.        Voor welke doeleinden en op welke rechtsbasis vindt de verwerking plaats?

De u betreffende persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden op de volgende rechtsbasis verwerkt:

 • Naleving van het onderliggende contract, incl. afrekening (en uitvoering van de precontractuele maatregelingen op uw aanvraag) op basis van Art. 6 par. 1 lit. b) GDPR
 • Gegevensverwerking op basis van uw toestemming (Art. 6 par.1 a GDPR)
 • Gegevensverwerking uit legitiem belang (Art. 6 par. 1 f GDPR). Dat omvat met name het gebruik van uw persoonsgegevens om

u productinformatie over energie-, water-, baden- of mobiliteitsproducten en over de E- kartbaan toe te kunnen sturen;

maatregelen ter verbetering en ontwikkeling van onze service en producten te kunnen uitvoeren, om u zo specifieke, relevante en op maat gesneden aanbiedingen en producten te kunnen voorstellen;

markt- en opinieonderzoeken te kunnen uitvoeren. Zo verschaffen wij ons een overzicht over de transparantie en de kwaliteit van onze producten, onze diensten en communicatie en kunnen deze dan verder klantengericht bepalen en ontwikkelen;

contact op te nemen met kredietbureaus zoals bijv. Schufa (Duits instituut voor algemene kredietbewaring) en Creditreform (Incassobureau) voor het bepalen van de kredietwaardigheid en de eventuele ingebrekestellingen;

Verwerking op basis van Art. 6 par. 1 lit. f) GDPR mag uitsluitend dan, wanneer noodzakelijk voor de legitieme bescherming van onze belangen en die van derden en wanneer het niet opweegt tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen (Bijv. vanwege commerciële of fiscale regelgeving) op basis van Art. 6 par. 1 lit. c) GDPR.


4.        Waar halen wij uw persoonsgegevens vandaan?

In principe verzamelen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks via u, bijv. via uw bestelformulier. Daarnaast ontvangen wij ook gegevens door het gebruik van onze producten. Uitzonderlijk verwerken wij ook uw persoonsgegevens, die we legitiem kunnen verkrijgen via openbaar toegankelijke bronnen (Bijv. kadasters, registratie-instanties, internet) of via derde partijen (Bijv. krediet- en incassobureaus).

 

5.        Worden mijn persoonsgegevens tegenover andere ontvangers openbaar gemaakt?

Een openbaarmaking of overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in het kader van de onder 3. vermelde doeleinden. Ontvangers van persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Facturatiediensten en IT-providers
 • Callcenters
 • Commerciële partners
 • Marketing- en mediabureaus
 • Service- en coöperatiepartners
 • Marktonderzoeksinstituten
 • Data-analysediensten
 • Incassobureaus
 • Drukkerijen en logistieke ondernemingen
 • Ondernemingen voor gegevensvernietiging
 • Consultants en adviesbureaus

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan ondernemingen of landen van buiten de Europese Unie (Overdracht aan derde land) gebeurt niet.

6.        Voor welke duur worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden voor de onder 3. vermelde doeleinden bewaard, zolang dat voor de verwezenlijking van deze doeleinden noodzakelijk is en wanneer er geen andere wettelijke retentie-eisen (Wetboek van Koophandel, belastingwetgeving) of wettelijke motiveringen voor de bewaring bestaan. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke retentiebepalingen zullen verwijderen, in de regel is dat 10 jaar na de beëindiging van het contract.

 

7.        Welke rechten heb ik betreffende de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Tegenover ons hebt u in het bijzonder de volgende rechten betreffende de voor u relevante persoonsgegevens:

 • Recht op informatie over uw bewaarde persoonlijke gegevens (Art. 15 GDPR),
 • Recht op correctie, wanneer de opgeslagen gegevens over u foutief, verouderd of anderszins onjuist zijn (Art. 16 GDPR),
 • Recht op verwijdering, wanneer het bewaren ongeoorloofd is, wanneer het doel van de verwerking vervuld is en de bewaring daardoor niet meer noodzakelijk is, of wanneer u een verleende toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonlijke gegevens hebt ingetrokken (Art. 17 GDPR),
 • Het recht op beperking van de verwerking, wanneer een van de in Art. 18 par. 1 lit. a) tot d) GDPR vermelde voorwaarden gegeven is (Art. 18 GDPR),
 • Het recht op overdracht van de door u ter beschikking gestelde, voor u relevante persoonsgegevens (Art. 20 GDPR),
 • Het recht om een verleende toestemming in te trekken, waarbij de intrekking geen invloed kan hebben op de legitimiteit van de verwerking die tot dat moment op basis van de toestemming werd uitgevoerd (Art. 7 par. 3 GDPR) en
 • Het recht op klacht bij een toezichthoudende instantie (Art. 77 GDPR). In Nedersaksen is dat de landcommissaris voor gegevensbescherming Nedersaksen (www.lfd.niedersachsen.de).


Recht op bezwaar

U kunt bij ons te allen tijde en zonder specifieke reden bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van directe reclame en/of marktonderzoek. Wij zullen deze persoonsgegevens dan vanaf de ontvangst van het bezwaar niet meer gebruiken voor de doeleinden van directe reclame en/of marktonderzoek en de gegevens ook verwijderen, wanneer de verwerking niet vereist is voor andere doeleinden (zoals bijvoorbeeld het naleven van het contract).

Ook tegen andere doeleinden, waarvoor we een legitiem belang hebben i. p. d. Art. 6 par. 1 lit. f) GDPR, kunt u bij ons, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde en met vermelding van deze redenen bezwaar indienen. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar, zullen wij de persoonsgegevens principieel niet langer gebruiken voor de betreffende doeleinden en de gegevens ook verwijderen, tenzij we dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder doorwegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de realisatie, uitvoering of verdediging van juridische claims.

Het bewaar is in te dienen bij:

Stadtwerke Osnabrück
AG Alte Poststraße 9
D- 49074 Osnabrück
Fax: +49 (0)541 2002 3100
info@stw-os.de            

Status: Mei 2018